Leadership Lineage Scroll

A lineage (or Dharma) scroll in Buddhism is a recorded line of transmission of the Buddhist dharma (enlightened teaching) that has been transmitted through the ages from master to their dharma heirs that can be arguably traced back to the Buddha himself. The acknowledgement of the transmission can be oral, or certified in documents. Several branches of Buddhism, including Ch’an and Zen, maintain records of their historical teachers. These records serve as a validation for the living exponents of their tradition giving cultural authority.  Given here are the Dharma Scrolls of both OEB’s Prior, Xi-Ken Shi, and Vice-Prior, Yao-Xin Shi.  Both are from the Ch’an and/or Soto Zen traditions.  The originals with their seals are in the position of our leadership, and are available for viewing on request.    

Dharma Scroll
Of Xi-Ken Shi Founder & Prior of the Order of Engaged Buddhists

Indian Patriarchs

Siddhartha Gautama (Shakyamuni Buddha)
Mahakasyapa (disciple of Shakyamuni Buddha)
Ananda (disciple of Shakyamuni Buddha)
Sanavasa
Upagupta
Dhritaka
Michaka
Vasumitra
Buddhanandi
Buddhamitra
Parhsva
Punyayasas
Asvaghosa
Kapimala
Nagarjuna (Founder, Madhyamaka)
Kanadeva
Rahulata
Sanghanandi
Sanghayasas (Gavashata)
Kumarata
Jayata
Vasubandhu
Manura (Manorhita/Manorhata)
Haklenayasas
Aryasimha
Vasiasta (Vasi-Asita/Basiasita)
Punyamitra
Prajnatara
Bodhidharma (1st Patriarch of Chan)
T’a-tsu Hui-k’o
Chinese Patriarchs (Founding Masters)

Chien-Chih Seng-ts-an
Ta-i Tao-hsin
Ta-man Hung-jen
*Ta-chien Hui-neng (6th Patriarch of Chan)

Chinese Linji Chan Patriarchs (Root Lineage)

Ta-Hua Huai-Jang
Ma-Tsu Tao-Yi
Pai-Chang Huai-Hai
Huang-Po Hsi-Yun
Lin-Chi Yi-Yuan
Kuan-Chi Ts’un-Chiang
Nan-Yuuan Hui-Nan
Feng-Ch’ueh Yen-Chao
Shou-Shan Sheng-Nien
We-Te Shan-Chao
Tz’u-Ming Ch’u-Yuan
Yang-Ch’i Fang-Hui
Pai-Yun Shou-Tuan
Tung-Shan Fa-Yen
Yuan-Wu K’e-Ch’in
Hu-Chiu Shao-Lung
Ying-An T’an-Hua
Mi-An Hsien-Chieh
Tsu-Hsien Mi-Yin
We-Chun Shih-Fan
Tsu-Ch’in Hui-Lang
Kao-Feng Yuan-Miao
Chung-Feng Ming-Pen
Ch’ien-Yen Yuan-Chang
Wan-Feng Shih-Wei
Pao-Tsang P’u-Ch’ih
Hsu-Pai Hui-Ch’ien
Hai-Chou Yung-Tz’u
Pao-Feng Ming-Hsuan
T’ien-Yin Yuan-Hsui
Jo-An T’ung-Wen
Fa-Ju Ch’ao-Lo
Yueh-T’an Ming-Ta
Ta-Hsiao Shih-Ch’e
T’ien-T’ao Chi-Yun
Liu-Yi Liao-Chien
Ts’ang-Hai Ta-Hui
Cheng-Yi Wu-Hsin
Kuan-Tz’u Chen-Chi
Lo-T’ing Ch’ing-Yueh
Tao-Hua Ch’ing-Teng
Kuan-Hsin Hsien-Hui
We-Chang Hsien-Jan
Jun-Jung Hsien-Ching
Yueh-Hsi Hsien-Ti
Ta-Ting Mi-Yuan
Ch’ang-Ching Mi-Ch’uan
Hsing-Lien Mi-Fa
Yin-Ju Mi-Tsang
Tz’u-Pen Yin-Kuan
Ch’ing-Ch’uan Yin-K’ai
Mei-Ts’un Yin-Hsiu
Jung-T’ung Yin-Ch’e
Ching-Kuan Wei-Tao
Ying-Ping Wei-I
Shuang-T’ing Wei-Kuang
Jo-Shun Wei-Te
Tai-Ts’ang Hsin-Jan (Dharma Teacher of Shi Mo Hua)

Shi Mo Hua (Professor Holmes Hickley Welch Sensei)
Shi Shen Long (Ryugen Christopher Fisher Sensei)

Secondary Soto Zen Lineage For Ven. Ryugen Fisher

Eihei Dogen [1200-1253 CE]
Koun Ejo
Tettsu Gikai
Keizan Jokin
Gasan Joseki
Tsugen Jakurei
Sekioku Sinryo
Chikkyo Shoyu
Zaisan Don’ei
Kishi Iban
Daian Shueki
Ishu Chushin
Shunmei Shito
Unan Toryu
Ryushitsu Chikyu
Yoshitsu Zuijaku
Kaio Genkyo
Ryuun Eishu
Daishitsu Choyu
Kan’oku Shuntoku
Ryuzan Shudon
Chikurin Eikai
Chikuo Shorin
Renbaku Shohen
Tetsugin Shuyo
Ryocho Shotatsu
Tanzan Kyoho
Chikuyho Shuzan
Kido Gikan
Honko Jissen
Chogai Kenshu
Shoshu Gendo
Ryozan Ento
Itto Kankoku
Gentei Kanryu
Nanno Suio
Bukkai Sentoyu
Soyu Matsuoka Roshi
Shi Shen Long, Ryugen Fisher)

OPB Dharma Heir
Shi Yong Xiang (Ven. Dr. Jim Eubanks Sensei, Abbot)

OPB Clerics (Dharma Holders)

Ren Cheng Deshi (Wayne Hughes Shi, Guest Prefect, Retired)
Xi Ken Deshi (David Astor Sensei, Prior, Retired)
Xi Bao Sensei (Meaghan Godwin, Provost)

dharmascroll2

Dharma Scroll
Of Shi Yao-Xin Vice-Prior of the Order of Engaged Buddhists

OEB Yao-Xin lineage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s